Govt. Holidays

Month

Date

Festival

Place

January

14

Magh Mela

Allahabad, Uttar Pradesh

January

27 - 25

Kumbh Mela

Allahabad, Uttar Pradesh

March

10 - 14

Ramayan Mela Ayodhya

Faizabad, Uttar Pradesh

March

21 - 22

Lathmar Holi

Barsana Braj Mathura, Uttar Pradesh

April

3

Sheetala Ashtami

Uttar Pradesh

April

11

Annakoot

Uttar Pradesh

April

29 - 3

Sankat Mochan Music Festival

Varanasi, Uttar Pradesh

June

18

Ganga Dussehras

Uttar Pradesh

August

12

Kailash Fair

Agra, Uttar Pradesh

August

28

Sri Krishna Janmashtami

Mathura Circle Gokul, Uttar Pradesh

September

17

Matki Leela

Barsana, Uttar Pradesh

September

18 - 18

Ram Leela

Varanasi, Uttar Pradesh

October

13

Ayudha Puja

Uttar Pradesh

November

7

Nag Nathaiya

Varanasi (Benares), Uttar Pradesh

November

13 - 16

Ganga Mahotsav

Varanasi, Uttar Pradesh

November

17

Dev Deepavali

Varanasi, Uttar Pradesh

November

19 - 25

Ayurveda Jhansi Mahotsav

Jhansi, Uttar Pradesh

November

26

Deva Mela

Uttar Pradesh